Dəstək xidməti: (012) 505-08-02

ÜMUMİ OFERTA MÜQAVİLƏSİ

Bu razılaşma Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi əsasında Əsasnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən “DİGİTAL CLASSİFİEDS MMC” Şirkəti (bundan sonra - İcraçı) və bu razılaşmanı onun 1.3-cü bəndinə uyğun olaraq aksept edən hər bir fiziki və ya hüquqi şəxs (bundan sonra – Sifarişçi) arasında bağlanılan Ümumi oferta müqaviləsidir (bundan sonra – Müqavilə).

1. Əsas anlayışlar

1.1. Tərəflər – İcraçı və Sifarişçi;

1.2. Ümumi oferta – qeyri-müəyyən sayda fiziki və hüquqi şəxslərə ünvanlanan, Sayt tərəfindən göstərilən xidmətlərə dair təklif. Saytın konkret xidmətləri üzrə Tərəflər arasında yaranan münasibətlər bu ümumi oferta ilə tənzimlənir;

1.3. Aksept – Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 409.4-cü maddəsinə uyğun olaraq Ümumi ofertanın tam və qeyd-şərtsiz qəbulu. Bu Müqavilə üzrə Sifarişçi tərəfindən Saytın istənilən xidmətinin dəyərinin ödənilməsi aksept hesab olunur;

1.4. Sayt – İnternet şəbəkəsində https://bina.az/, ünvanında yerləşən internet resursu, habelə onun müxtəlif əməliyyat sistemləri üzərindən işləyən tətbiqləri, digər xidmətləri, onun proqram təminatı, dizaynı (qrafik təminatı), məlumat bazası, istənilən altbölməsi, o cümlədən servislərdə yerləşən məlumatlar;

1.5. Maddi məsuliyyət – Bu müqavilənin icrası zamanı onun şərtlərinin pozulması nəticəsində vurulan və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyində müəyyən edilən maddi zərərə görə məsuliyyət;

1.6. Qanunvericilik – Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olan və tətbiq olunan qanun, qərar, qayda, fərman, sərəncam, təlimat və sair normativ-hüquqi aktlar.

1.7. Sifarişçi - https://bina.az/ saytında təqdim olunan xidmətlər üçün heç olmasa bir dəfə ödəniş etmiş istənilən hüquqi səlahiyyətli şəxs.

1.8. İcraçı - Saytın idarəetməsini həyata keçirən administrasiya.

2. Müqavilənin predmeti

2.1. Bu razılaşmanın predmeti müstəsna şəkildə Saytın qaydaları və İstifadəçi razılaşması çərçivəsində İcraçı tərəfindən Saytın xidmətlərinin təqdim olunması üçün Sifarişçi tərəfindən nağdsız ödənişin həyata keçirilməsi zamanı İcraçı və Sifarişçi arasında yaranan öhdəlik münasibətlərinin ümumi şərtlərinin müəyyən olunmasıdır.

2.2. Saytda xidmətlərin göstərilməsi üzrə həyata keçirilən hər bir sazişin mühüm şərtləri onlayn rejimdə, hər bir istifadəçi üçün fərdi qaydada, istifadəçinin xidmət və onun parametrlərini seçdiyi https://bina.az/ interfeysi vasitəsilə formalaşır.

2.3. Bəzi xidmətlər yalnız müəyyən istifadəçi kateqoriyası, məsələn, https://bina.az/ -dan kommersiya məqsədləri ilə istifadə edən istifadəçilər tərəfindən istifadə oluna bilər.

2.4. Müəyyən xidmətlərin oferta çərçivəsində təqdim olunması şərtləri, o cümlədən, onların məzmunu, həcmi və müddətləri müvafiq Servis şərtləri və https://bina.az/ -ın digər qaydaları ilə təyin olunur. Müqavilənin müddəti xidmətin müddəti ilə eynidir.

2.5. Xidmətlər tərəflərin Müqavilə əsasında saytda xidmətlərin göstərilməsi üzrə ayrı-ayrı razılaşmalar (sazişlər) imzalaması ilə irəliləyən müddətdə dəqiqləşdirilə bilər.

3. Aksept

3.1. Saytın istənilən xidmətinin dəyərinin Sifarişçi tərəfindən ödənilməsi anından ümumi oferta aksept edilmiş, bu Müqavilə İcraçı və Sifarişçi tərəfindən bağlanılmış hesab olunur. Bu Müqavilənin şərtləri Sifarişçinin Sayt üzərindən bütün sonrakı əqdlərinə şamil olunur.

3.2. Sifarişçinin hər bir xidmət üzrə müraciəti ayrıca əqd hesab olunur. Bu əqdlər sifariş tarixinə Saytda aktiv olan və dəyərinin ödənilməsi mümkün olan xidmətlərə münasibətdə bağlanılır.

3.3. Saytın istənilən xidməti üzrə Sifarişçi tərəfindən ödənişlərin yerinə yetirilməsi bu Müqavilə üzrə İcraçı ilə Sifarişçi arasında razılaşdırılmış Müqavilənin bağlanması hesab olunur.

4. Xidmətin qiyməti və ödəniş şərtləri

4.1. Sifarişçi tərəfindən Müqavilə çərçivəsində saziş imzalanarkən seçilmiş Xidmətin qiyməti xidmətin özəllikləri (paketin növü, paketin tərkibi və digər paremetrlər) əsasında müəyyən olunur. Qiymətə AR-nın qüvvədə olan vergi qanunvericiliyi ilə təyin olunmuş faiz dərəcəsi üzrə Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) daxildir.

4.2. Xidmətin ödənişi ödəniş edildiyi anda qüvvədə olan qiymətlər üzrə həyata keçirilir.

4.3. Sifarişçi Xidmətin ödənişini Saytın interfeysində təqdim olunmuş üsullardan biri vasitəsilə, yalnız nağdsız şəkildə həyata keçirə bilər.

4.4. Xidmətin tətbiq olunması ödəniş edildikdən sonra həyata keçirilir.

4.5. Xidmətlərin kabinetdə öz əksini tapan, daha öncə daxil edilmiş avans vasitəsilə ödənməsi zamanı müvafiq servisin şərtləri bu vəsaitlərdən istifadəyə icazə verdiyi təqdirdə Sifarişçinin kabinetinin balansından endirimlər nəzərə alınmaqla (əgər varsa) müvafiq məbləğdə pul vəsaitlərinin silinməsi baş tutur. Bu cür ödənişin həyata keçirilməsi yalnız kabinetin balansında sifariş olunan xidmətlərin cəmi qiymətinə bərabər və ya daha çox məbləğ olduqda mümkündür.

5. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri

5.1. Sifarişçi sifariş verdiyi elanın, həmin elanda istinad olunan digər resursların və məlumatların İstifadəçi Razılaşmasının tələblərində qeyd olunduğu qaydada bütün hüquqlarına malikdir.

5.2. Sifariş verilən reklam məhsulu, əmlak və ya xidmətə dair hər hansı üçüncü tərəf müəlliflik, patent, sərəncam vermək və ya digər hüquqları olduğunu iddia etdikdə, Sifarişçi İcraçını hər hansı iddia, xərc, cərimə, faiz, itki, kompensasiya tələbi, hökm və ziyan daxil olmaqla, hər cür məsuliyyətdən azad etməyi və bunları öz vəsaiti hesabına ödəməyi öhdəsinə götürür.

5.3. Sifarişçi reklam məhsulu, əmlak və ya xidmətlə bağlı təqdim etdiyi məlumatların həqiqiliyi və düzgünlüyünə təminat verir və İcraçını bununla bağlı hər cür məsuliyyətdən azad edir.

5.4. İcraçı Saytdakı xidmətlərin keyfiyyətinin düşməsi, xətalar və nasazıqlar kimi bütün mümkün hallarda lazım olan tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.

5.5. Müqavilədən irəli gələn bütün öhdəliklər İcraçı tərəfindən keyfiyyətlə və vaxtında icra edilərək təhvil verilməlidir.

6. Mübahisələrin həll edilmə qaydası

6.1. Bu Müqavilə üzrə yaranmış mübahisələr Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.

6.2. Sifarişçi məhkəməyə müraciət etməmişdən öncə yaranmış mübahisə ilə bağlı təsdiqedici sənədləri əlavə etməklə yazılı iradını İcraçıya təqdim etməlidir. Belə iradlar İcraçı tərəfindən qəbul edilmə tarixindən ən geci 30 (otuz) gün ərzində cavablandırılmalıdır. Müəyyən olunmuş müddət ərzində Sifarişçinin müraciəti cavablandırılmadıqda və ya onun əsaslı tələbləri İcraçı tərəfindən yerinə yetirilmədikdə Sifarişçi məhkəməyə müraciət edə bilər.

7. Fors-major

7.1. Müqavilə bağlandıqdan sonra Tərəflərin gözləmədiyi və ya nəzarət edə bilmədiyi qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri ilə meydana gələn nəticələr səbəbindən Müqavilə üzrə öhdəlikləri qismən və ya tamamilə yerinə yetirilmədikdə Tərəflər məsuliyyətdən azad edilirlər.

7.2. Qarşısıalınmaz qüvvə hallarına o hadisələr aiddir ki, Tərəflər onlara təsir göstərə bilmir və onların meydana gəlməsi üçün məsuliyyət daşımırlar, məsələn, zəlzələ, daşqın, yanğın, habelə tətillər, dövlət orqanlarının qərarları, bu Müqavilənin yerinə yetirilməsinə mane olan istənilən xarakterli hərbi əməliyyatlar, terror aktları və s.

7.3. Qarşıalınmaz qüvvə hallarına istinad edən Tərəf Digər Tərəfə bu halların baş verdiyi barədə dərhal yazılı məlumat verməlidir.

7.4. Əgər öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi 6 aydan çox davam edərsə, hər bir tərəf digər tərəfə bildirməklə Müqaviləni birtərəfli ləğv hüququna malikdir.

8. Digər şərtlər

8.1. Müqaviləyə Sifarişçinin təşəbbüsü ilə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər. Müqavilə qüvvədən düşdükdə Sifarişçi istifadə olunmamış pul vəsaiti qalığının qaytarılması üçün İcraçıya müraciət etmək hüququna malikdir. Pul vəsaitlərinin qaytarılması Sifarişçinin İcraçıya yazılı müraciəti əsasında həyata keçirilir.

8.2. İcraçı qanunvericiliklə təyin olunmuş qaydada, o cümlədən, istifadəçi tərəfindən qanunvericiliyin, Müqavilə şərtlərinin və ya https://bina.az/ -ın qaydalarının bir dəfə pozulması halında Sifarişçini https://bina.az/ interfeysi, elektron poçt və ya digər vasitələrlə xəbərdar edərək Müqaviləyə xitam vermək hüququna malikdir.

8.3. Sifarişçi istifadə olunmamış pul vəsaiti qalığının qaytarılması üçün müraciət zamanı İcraçının tələbi ilə Müqavilə tərəfi kimi özünü identifikasiya etməli, eləcə də lazımi sənədləri və informasiyanı (şəxsiyyət vəsiqəsi, elanın yerləşdirildiyi mobil nömrənin ona aid olduğunu təsdiqləyən sənəd, ödəniş çeki) təqdim etməlidir.

8.4. Ödənilmiş pul vəsaitlərinin qaytarılması ödənişin qəbul olunduğu rekvizitlər üzrə və şəxsi müraciət əsasında həyata keçirilir.

8.5. Ödənilmiş pul vəsaitlərinin qaytarılması İstifadəçi razılaşmasının 3.6-cı maddəsi əsasında həyata keçirilir.

8.6. Maddi məsuliyyət bu müqavilənin qiyməti ilə məhdudlaşır.

8.7. Bu Müqavilə Azərbaycan və rus dillərində, hər birində 2 nüsxə olmaqla tərtib olunmuşdur. Aralarında ziddiyət olduğu təqdirdə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş müqavilə daha yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir.

9. İcraçı haqqında məlumatlar

"DİGİTAL CLASSİFİEDS MMC" ŞİRKƏTİ

Ünvan: Rasul Rza 75

Tel.: +994125990809

Öz elanlarınıza baxmağın, onları redaktə və bərpa etməyin rahat yolu
Telefon nömrəsi ilə giriş
Saytda avtorizasiyadan keçməklə siz Bina.az-ın İstifadəçi razılaşmasınıQaydalarını qəbul etdiyinizi təsdiqləmiş olursunuz.